คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ
รบจ.1 ส.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.75 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรการ ความรู้ที่นำมาใช้ ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562-2564_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2565_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.SOPคู่มือการจัดทำและบริหารแผนงาน งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน)_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.แนวทางดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.SOP_ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.กค04064-09398-ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1-3 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ศอ.10 อบ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
เอกสารประชุม/สรุปประชุม CEO ศอ.10 อบ.

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2.4รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.57 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย65.pdf
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 9.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านวิชาการเขตสุขภาพที่ 10.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2564
วิเคราะห์ผลดำเนินงาน LO 5 เดือนแรก2565
สรุปผลการงานรอบ 5 เดือนแรก 65 กลุ่มวิชาการวิจัย
คู่มือ EC สำหรับคณะกรรมการ edit 02-2565
Sop งานวิจัยและ KM 2565
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ
รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.75 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. LTCขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.28 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการพัฒนาต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนบริหารความเสี่ยง โครงการ 500,000 บาทขึ้นไป.pdf
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ุ7. รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.39 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.82 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 20.87 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ 2564
3.เอกสารการอนุมัติปรับแผน
4.สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
5.คู่มือ/เอกสารความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
6.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลังปี 2564
7.แผนปฎิบัติการหน่วยงานปี 2565 ในระบบ DOC
8.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
9.ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) ตัวชี้วัด 2.5
10.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
11.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
12.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
13.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
14.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

22 ติดตามผลการดำเนินงาน ITA_ รอบเดือน ก.ค. 65

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
สรุปการประชุม ITA _ ก.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.42 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมITA _ รอบ มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 22.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 27.97 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรการการดำเนินงาน ITA ศอ. 10 ตาม PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.โครงสร้างการบริหารงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.สรุปผลสำรวจความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศอ. 10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.สรุปการประชุม ครั้งีที่ 1_2565_ 23 พ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 12.08 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 2_2565_4 มค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 3_2565_4 กพ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.73 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA_1 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.87 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ITA _ รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA รอบเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 5_18 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.สรุปการประชุม HWP&ITA_เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65