คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 10

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

About Hero 0

นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

รองผู้อำนวยการ (ด้านบริหาร)

About Hero 1

นางไฉไล ช่างดำ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม)

About Hero 2