คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ISSN 2774-1362 (Online)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ในการเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พ.ศ.2567

ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ในการเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ในการเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะบรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 พ.ศ.2567

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งที่ 13 แต่งตั้งคณะทำงานวารสาร Ed.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะบรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 พ.ศ.2566

คณะผู้จัดทำวารสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะผู้จัดทำวารสาร พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยใช้ยาและสารเสพติดที่ไม่มีโรคจิตร่วมในเขตอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย กฤศ กุลบุตรดี,สยาม ประสานพิมพ์,สยาม ประสานพิมพ์,พงศ์พิพัฒน์ เหิมฉลาด,พรปวี เปียวัน,และคณะ,p17-29
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โดย กฤศ กุลบุตรดี, สยาม ประสานพิมพ์, วิยะดา ประสานพิมพ์ , พงศ์พิพัฒน์ เหิมฉลาด , พรปวี เปียวัน, เพียงฤทัย เพียงฤทัย, ภาวิณี สัญจรโคกสูง, ร่มโพธิ์ พวงศรี p17-29.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสามารถของแบบจำลอง FRAX โดยไม่ใช้ BMD ในการทำนายกระดูกหักในประชากรทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย โดย ถนอมชัย โคตรวงษา, วรวิทย์ อติพิบูลย์สิน, p30-40
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี,โดย ประพัฒสร ไสวเวียง,p41-55
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์) ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดย ปราณี ศรีบุญเรือง วัณยรัตน์ คุณาพันธ์ จุฑามาศ แก้วจันดี,p56-72
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพต่อการมีภาวะเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ โดย จุฬาพร ธานี ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์,p73-88
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา-โรงเรียนเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี โดย ยุพีพร มีแก้ว, p17-28
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรกลุ่มวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 10 โดย เจนวิทย์ ศรพรหม, ธเนศ ศรพรหม p29-46
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาปัจจัยแห่งสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10, โดย นฤมล เทียมสุวรรณ, ทิพธัญญา อุ่นท้าว, p47-57
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเข้าถึงบริการและความพึงพอใจต่อการใช้บริการคุมกำเนิดของวัยรุ่นในโรงพยาบาลภาครัฐ โดย นภัทชา สมพงษ์, วารินทร์ แช่มฉ่ำ, p58-76.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร, สุทธิดา สืบทรัพย์,นิสิต อินลี,ประยุทธ เตียตระกูล,ศรินภัสร์ ยืนยงกิติกุล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทความปริทัศน์ ความสูงในมนุษย์ p84-87.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 493 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี, โดย วราภรณ์ นนทวี, เวียงชัย แสงทอง, วสันต์ ใจชื่น, ศิริทัย ธโนปจัย, ชฎาวุฒิ เนืองนันท์, ธีรศักดิ์ บุญทรง, P17-30.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 925 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนจำนวน6แห่งในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, โดย บุญญาพร เผ่าพันธุ์, ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ธีระศักดิ์ เชื้อคำจันทร์, P31-47.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 1978 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ, โดย ยงยุทธ สุพล, วิลาวัณย์ ศรีพรหม, พรหมพิริยะ สิงห์ไชย, P48-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงในเขตสุขภาพที่ 10 กรมอนามัย, โดย วรรณภา อินต๊ะราชา, P65-83.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 774 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินมาตรการ COVID FREE SETTING ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 10, โดย สุกัญญา เชื้อธรรม, นฤมล เทียมสุวรรณ, สังวาล พงษ์ศร, P84-93.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล, โดย บุญเกิด เชื้อธรรม, P94-100.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการใช้ยาหอมเทพจิตรและยาขิงในการช่วยลดความปวดกล้ามเนื้อของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, โดย กนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา,วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง,P17-29.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการนำสื่อความรู้ของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดไปใช้เพื่อจัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวัดเขตสุขภาพที่ 10, โดย วรุณสิริ ปทุมวัน,นวพรรษ์ พลสวัสดิ์, P30-44.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พศ 2559, โดย เทียมดาว ทองโกฏิ, นิยม จันทร์นวล, ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์, รุ่งนภา มุลตรีภักดิ์, อรุณรัตน์ กาลพันธา, P45-61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10, โดย อนุสรณ์ ส่องแสง, วราภรณ์ จันทร์พราว, ดิศพล บุปผาชาติ, เด่นดวงดี ศรีสุระ, P62-83.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง, โดย ศิรินภา สายชนะ, ไพศรี ตรีผลพันธุ์, ศิริลาวัลย์ เพิ่มทรัพย์, P84-98.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 2831 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปี ของผู้เลี้ยงดูที่มารับบริการที่ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย พิชยา กลิ่นหอม, P16-30.pdf
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย วรรณภา สันโดด, P31-44.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย พรรณปพร ภาละกาล, P45-58.pdf
ขนาดไฟล์ 4.42 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจตามนัดของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย ประภัสสร ภูทางนา, P59-72.pdf
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัยทำงานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย รัติยากร เจริญท้าว, P73-82.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 1674 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, โดย ไกรวัลย์ มัฐผา, P83-96.pdf
ขนาดไฟล์ 5.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการในเขตสุขภาพที่ 10, โดย นฤมล เทียมสุวรรณ, P97-104.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 2107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทความพิเศษ พัฒนาเด็กไทย พัฒนาทักษะEF, โดย ไปยดา วิรัศมี, P105-108.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทความพิเศษ 4 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์ EF, โดย ศินีนาฏ โสวัตร, ไปยดา วิรัศมี, P109-114.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ13) ที่ผลิตให้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย ภูมิพัฒน์ สันโดด, P16-27.pdf
ขนาดไฟล์ 5.54 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ของผู้รับบริการคลินิกบริการอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย เกษแก้ว เกตุพันธ์, P28-37.pdf
ขนาดไฟล์ 4.53 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย พรพิมล ช้างสาร, P38-48.pdf
ขนาดไฟล์ 4.77 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงที่มารับบริการด้านการวางแผนคุมกำเนิดแบบยาฝังคุมกำเนิดในคลินิกวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย อรุณรัตน์ กาลพันธา, P49-63.pdf
ขนาดไฟล์ 6.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, โดย ปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง, P64-75.pdf
ขนาดไฟล์ 5.19 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สภาวะสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562-2564, โดย อรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ, P76-86.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของการใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี, โดย เดือนธิดา ศรีเสมอ, วรรณภา อินต๊ะราชา, P87-100.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ต่อความรู้การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, โดย สุทธิดา สืบทรัพย์, P101-114.pdf
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทความพิเศษ การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19, โดย จตุพร สุขสำราญและเกษแก้ว เกตพันธุ์, P115-118.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วารสาร HPC10 ปี 2563 ปีที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วารสาร HPC10 ปี 2562 ปีที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 5.58 MB
ดาวน์โหลด 516 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสาร HPC10 ปี 2560 ปีที่ 5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วารสาร HPC10 ปี 2560 ปีที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 4.60 MB
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย