คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยวัยเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565

ประชุมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมชี้แจงระบบการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คลิปการสอนย้อนหลังได้ที่:: เพจกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัย
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

Google map ผลการดำเนินงานการประเมินรับรอง โรงเรียนในสังกัด ศอ.10

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอนามัยวัยเรียน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Google map ผลการดำเนินงานการประเมินรับรอง โรงเรียนในสังกัด ศอ.10

การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School: GSHPS)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ระบบการประเมินออนไลน์ School Health : อนามัยโรงเรียน
คู่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงการ Thailand 10 for Health | สุขภาพดีด้วยทฤษฎี

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
วิดิทัศน์ สุขภาพดีด้วยทฤษฎี

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 1 ทักษะชีวิต
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 2 ทักษะสังคม
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 3 ทักษะสุขภาพ
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 4 ทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 5 ทักษะรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สื่อประกอบการเรียนรู้ Module 6 ทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้ด้านสุขภาพ (ภาคทฤษฏี)
คู่มือหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

โครงการเด็กไทยสายตาดี

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แผ่นพับ ”เด็กไทยรอบสุขภาพ เด็กไทยรู้สายตาดี”
เด็กไทยสายตาดี และ การเตรียมตรวจสายตา
เด็กไทยสายตาดี ”ขั้นตอนการวัดสายตา”
วิดิทัศน์
วิดิทัศน์การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน
โปสเตอร์ วิธีการถนอมสายตา
โปสเตอร์ ”การวัดสายตา”
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาและการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ”โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2566”
ภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive Error)
คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น ในระดับเด็กชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา
แผ่นพับ

งานวิจัยที่่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (2021 Global School-based Student Health Survey: GSHS)