คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 11.01 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ทำเนียบผู้รับบริการคลินิกบริการแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.1
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 1.1 และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
SOP เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
SOP พัฒนาการเด็ก
SOP อัตราส่วนการตายมารดาไทย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ก.พ. 65

1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 13.32 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ปี 2565
SOP การดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น
ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ศอ.10 อบ.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65

1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอนามัยวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
SOP การประชุม/อบรม (กลุ่มอนามัยวัยทำงาน)
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.1.4pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 8.96 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 9.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) สวล..xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประเด็นย่อยที่ 1- 5
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
SOP มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แนวทางปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ความรู้ในการดำเนินงาน GCH
ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
SOP การดำเนินงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health
คู่มือ อบต.จัดการอ นามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัยในระดับชุมชน
ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคู่มือการใช้งานฯ
คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการ Covid Free setting
คู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
1.แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดาเนินธุรกิจอย่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.0925.01-ว449 กรอบคุณธรรมและกฏบัตรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรอบแนวทางจัดทำแผนประครองกิจการ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.98 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.คกก.ควบคุมภายใน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.0925.01-ว470 คำสั่งผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบสอบถาม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.1รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2รายงานตรวจสอบภายใน ตส ปจ.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3รายงานตรวจสอบภายใน ไตร 4 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.1บันทึกนำส่งรายงานแก้ไขข้อสังเกตุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.94 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.2ข้อสังเกตจาการตรวจสอบและการถาม-ตอบแนวทางแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.SOP 5 เรื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.แบบสอบถามงานแผนปฏิบัติการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานติดตามผลการประเมินควบคุมภายในฯ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.บันทึกแจ้งเวียนคำสั่ง ที่ 89-95.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.sop การดำเนินงานควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.แผน BCP ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.77 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ซ้อมอัคคีภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 19.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่่างต่อเนื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 2.1 (ฺBCP)
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 27.97 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลวิเคราะห์สถานการณ์และเปรียบเทียบแนวโน้ม HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ความรู้_การดำเนินงาน HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.สรุปผลสำรวจความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สรุปผลประเมินความผูกพันในองค์กรและสมดุลชีวิต ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ ศอ 10 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศอ. 10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.มาตรการ การดำเนินงาน _ HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แผนปฏิบัติการ HWP ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.สรุปการประชุม ครั้งีที่ 1_2565_ 23 พ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 12.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.SOP การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 HWP ปี 65 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.คำสั่งแต่งตั้งคกก.HWPHappy for life_ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ผลการสำรวจความพึงพอใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 2_2565_4 มค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 3_2565_4 กพ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.73 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA_1 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.87 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน HWP_รอบ 5 เดือนหลัง_ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17..ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18..ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.ทบทวนมาตรการ และกลยุทธ์ PIRAB รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.ความรู้_การดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.แผนปฏิบัติการ HWP ฉบับปรับปรุง รอบ 5 เดือนหลัง ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22.SOP การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 HWP รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA รอบเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24.สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 5_18 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25.สรุปการประชุม HWP_เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ
1.รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรการ ความรู้ที่นำมาใช้ ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562-2564_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2565_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.SOPคู่มือการจัดทำและบริหารแผนงาน งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน)_ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.แนวทางดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.SOP_ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.กค04064-09398-ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1-3 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ศอ.10 อบ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
เอกสารประชุม/สรุปประชุม CEO ศอ.10 อบ.

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 9.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านวิชาการเขตสุขภาพที่ 10.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2564
วิเคราะห์ผลดำเนินงาน LO 5 เดือนแรก2565
สรุปผลการงานรอบ 5 เดือนแรก 65 กลุ่มวิชาการวิจัย
คู่มือ EC สำหรับคณะกรรมการ edit 02-2565
Sop งานวิจัยและ KM 2565
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1. LTCขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการพัฒนาต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนบริหารความเสี่ยง โครงการ 500,000 บาทขึ้นไป.pdf
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ุ7. รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19.39 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนเมษายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.82 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 20.87 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ปรับกิจกรรมโครงการเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ 2564
3.เอกสารการอนุมัติปรับแผน
4.สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
5.คู่มือ/เอกสารความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
6.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลังปี 2564
7.แผนปฎิบัติการหน่วยงานปี 2565 ในระบบ DOC
8.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
9.ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) ตัวชี้วัด 2.5
10.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
11.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
12.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
13.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
14.รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 27.97 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรการการดำเนินงาน ITA ศอ. 10 ตาม PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.โครงสร้างการบริหารงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.สรุปผลสำรวจความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศอ. 10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.สรุปการประชุม ครั้งีที่ 1_2565_ 23 พ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 12.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 2_2565_4 มค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 3_2565_4 กพ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.73 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA_1 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.87 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ITA _ รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA รอบเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 5_18 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.สรุปการประชุม HWP&ITA_เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65

ติดตามการดำเนินงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปการประชุม CEO ครั้งที่ 6_V4 3 มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 8.05 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.สรุปการประชุม CEO ครั้งที่ 1.2565 วันที่ 18 ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปการประชุม-CEO-ครั้งที่-22565-วันที่-1-พย-64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 3 2565 วันที่ 27 ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สรุปการประชุม CEO ครั้งที่ 4 2565 วันที่ 14 ก.พ. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย