คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันคือศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย (เดิมใช้ชื่อ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี) เป็นศูนย์วิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขต สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แยกหน่วยงานมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ

สถานที่ตั้งหน่วยงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนน สถลมาร์ค ( กิโลเมตรที่ 9 ถนนสายวารินชำราบ - เดชอุดม ) หมู่ 4 บ้านบัว ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 เยื้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากอำเภอวารินชำราบ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 12 กิโลเมตร

 

รายนามผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

  • แพทย์หญิงวนิดา สินไชย           พ.ย. 2536 - ก.ย. 2537
  • นายแพทย์ดนัย ธีวันดา             ต.ค. 2538 - พ.ย. 2555
  • นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์       ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2557
  • นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์        ก.ย. 2557 - มิ.ย. 2558
  • นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์      ก.ค. 2558 - มี.ค. 2559
  • นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข           ต.ค. 2559 - มี.ค. 2563
  • นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์    พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและอาณาเขต

เขต 10 มีพื้นที่ 50,819.33 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 16,110.65 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,067.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ,กาฬสินธุ์ , ร้อยเอ็ดและสุรินทร์