คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่ม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12

นางสุพัตรา เสนาใหญ่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ

About Hero 0

นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

About Hero 1

นางอุมาพร สังขฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

About Hero 2

นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยรุ่น และวัยเจริญพันธุ์

About Hero 3

นางสรัสวดี ธานี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

About Hero 4

นายศตวรรษ ศรีพรหม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

About Hero 5

นายนิสิต อินลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 6

นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

About Hero 7

นางกนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม และแพทย์แผนไทย

About Hero 8

นางกัญญนัท ริปันโน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิจัย และสนับสนุนเขตสุขภาพ

About Hero 9

นางสิริรัตน์ วีระเดช

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มทันตสาธารณสุข

About Hero 10

นายภูมิพัฒน์ สันโดด

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มชันสูตร และรังสี

About Hero 11

นางสาวตติยา สารธิมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 12