คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่ม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12

นางอุมาพร สังขฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

About Hero 0

นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

About Hero 1

นางสุพัตรา เสนาใหญ่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียน

About Hero 2

นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธ์

About Hero 3

นางพัชราภรณ์ โตสงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

About Hero 4

นางจุรีภรณ์ คูณแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยผู้สูงอายุ

About Hero 5

นายนิสิต อินลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 6

นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

About Hero 7

นางกนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม และแพทย์แผนไทย

About Hero 8

นางกัญญนัท ริปันโน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการวิจัย และสนับสนุนเขตสุขภาพ

About Hero 9

นายเจนวิทย์ ศรพรหม

นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่ม Training Center (ศูนย์ฝึกอบรม)

About Hero 10

นางสิริรัตน์ วีระเดช

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มทันตสาธารณสุข

About Hero 11

นายภูมิพัฒน์ สันโดด

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มชันสูตร และรังสี

About Hero 12