คุณกำลังมองหาอะไร?

ะบบจัดการปฏิทินองค์กร

01. รายการ
กรมอนามัย
02. เดือน
กรมอนามัย
03. สัปดาห์
กรมอนามัย
กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
13 มิถุนายน 2565 | 09:00 - 10:00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
07 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
06 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
02 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
01 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรับโรงเรียนบ้านโนนสว่าง บ้านปลาข่อ บ้านผักขย่าใหญ่
10 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ตรวจสุขภาพเชิงรับ

กลุ่มอนามัยทำงาน
ประชุมพัฒนารูปแบบและติดตามประเมินผลการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ
09 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมพัฒนารูปแบบและติดตามประเมินผลการออมสุขภาพ

กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับชุมชน ปี 2565
28 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับชุมชน

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ
20 กรกฎาคม 2565 - 22 กรกฎาคม 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร
06 กรกฎาคม 2565 - 08 กรกฎาคม 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร
22 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี
15 มิถุนายน 2565 - 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2

Slot Float Image

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึส่งตรงถึงคุณงคุณ
ทุกวัน