คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM&KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2566

รายงานการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี ปี 2566และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ปี2567 ตัวชี้วัดกลุ่ม 3 และ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ฯ และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการและบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียน ปีงบประมาณ 2566

การจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ถอดบทเรียน โครงการการพัฒนา Child Family Community Team CFCT ต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พลิกวิกฤติเกิดน้อย ท้องไม่พร้อม...กระตุ้นสู่การเพิ่มประชากรคุณภาพ โดยกลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ศอ10อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2566 โดย กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ10อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 โดย นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ และนางอุมาพร สังขฤกษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 8.73 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting อำเภอเลิงนกทา 9 พฤศจิกายน 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1 รายงานการถอดบทเรียนงานบุญ เลิงนกทา 9 พย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting อำเภออุทุมพรพิสัย 11 พฤศจิกายน 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 รายงานการถอดบทเรียนงานบุญ อุทุมพรพิสัย 11 พย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ ตำบลปรือใหญ่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 รายงานการถอดบทเรียน LTC ปรือใหญ่ 7 ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน Intermediate care in community โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 รายงานการถอดบทเรียน IMC ศรีสะเกษ 21 ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียนความสำเร็จ ”การขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM HLS010_merged (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การถอดบทเรียนองค์กร และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM HLS010_merged.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เรื่อง KM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HlS_R10.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 1404 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ
109-112
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
105-112
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
101-104
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
97-100
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
93-96
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
89-92
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
85-88
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
81-84
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
77-80
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
73-76
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
69-72
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-68
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
61-64
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
57-60
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
53-56
ขนาดไฟล์ 6.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
49-52
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
45-48
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
41-44
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
37-40
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33-36
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29-32
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25-28
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-24
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17-20
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13-16
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9-12
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5-8
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-4
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์EF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 327 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรมขาสปิงเกอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พื้นสะอาด ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้เรื่องโควิด19 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (รอบ 6 เดือน หลังปี 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
drive-download-20200924T112043Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Lab xray-20200924T112025Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักบริหาร-20200924T112017Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ-20200924T112010Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอำนวยการ-20200924T112003Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม-20200924T111929Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยแรก-20200924T111826Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-20200924T111833Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุ-20200924T111816Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวิชาการ วิจัยและสนับสนุนเขตสุขภาพ-20200924T111800Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 8.90 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มเภสัชและแพทย์แผนไทย-20200924T111742Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มทันตกรรม-20200924T111733Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์-20200924T111721Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มการพยาบาลและวัยทำงาน-20200924T111708Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย