คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานสรุปการประชุม CEO ครั้งที่ 2.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานสรุปการประชุม CEO ครั้งที่ 2.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และ การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สรุปรายงานการประชุม CEO กพร และรายงานกพร 2.2 KM LO เดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 6.17 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.2 เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ+แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
LO2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก_ETI ปีงบ 67.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ กลไก การดำเนินงาน ITA _ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสืออนุมัติ_มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสืออนุมัติ_แผน ITA ศอ 10_ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก_EIT OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 66_IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ITA _ ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ITA ครั้งที่ 2 _31 ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.86 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรุปรายงานการประชุม CEO กพร และรายงานตัวชี้วัด 1.3 เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 9.39 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการดำเนินงานตัวชชี้วัดที่ 1.3 เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.41 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับ 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับ 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับ 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
สรุปรายงานการประชุม CEO กพร และรายงานการประชุมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 6.56 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการดำเนินงานตัวชชี้วัดที่ 1.2 เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย 5เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 จังหวัดเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังและการจัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. เมืองสุขภาพดี 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สรุปรายงานการประชุม CEO กพร และรายงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 19.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.1 เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.81 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ภาพรวม) ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 8.65 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ภาพรวม) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(แม่และเด็ก) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตชว. 1.1 กลุ่มแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(วัยเรียน) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตชว. 1.1 กลุ่มวัยเรียน
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(วัยรุ่น) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตชว. 1.1 กลุ่มวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 6.54 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(วัยทำงาน) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตชว. 1.1 กลุ่มวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(วัยสูงอายุ) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ตชว. 1.1 กลุ่มวัยสูงอายุ
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม CEO และรายงานผลการติดตามกำกับ 1.1 .pdf
ขนาดไฟล์ 7.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1.1รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.05 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 8.87 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือนเม.ยpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 5 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและ ผู้มีส่ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.80 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือนม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการคลินิกบริการแม่และเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.3 แบบการปฏิบัติงานSOPเด็ก0-5 ปี สูงดีสมส่วน ป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.2 แบบการปฏิบัติงานSOPพัฒนาการเด็ก ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.1แบบการปฏิบัติงานSOPลดมารดาตาย ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดและควา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
1.2รายงานติดตามเดือนก.ค66.pdf
ขนาดไฟล์ 9.73 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 9.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 13.92 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยเรียน-Assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนเม.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Edit_กพร.วัยรุ่น Assessment 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Edit_กพร.วัยรุ่น Assessment 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วน.เรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 5.30 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.32 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 10.66 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.27 MB
ดาวน์โหลด 356 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ+แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 7.19 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP รวม_วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1.3รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.44 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานเดือนมิ.ย66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานติดตามเดือนเม.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3วิเครา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.2 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้รับบริกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานติดตามเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานกำกับติดตามเดือนม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 8.52 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 9.29 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติตตามประจำเดือนพฤศจิกายน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Advocacyมาตรการและแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Management_ข้อ 3 SOPมาตรฐานการปฏิบัติงานส่งเสริมสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.1 ข้อมูลและความรู้ประกอบการวิเครา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1.4รายงานติดตามเดือนก.ค66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนพ.ค66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.65 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment5ด.หลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนเม.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ok ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.27 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 7.12 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนขับเคลื.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์New.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย