คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
1.5รายงานติดตามเดือนก.ค66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.88 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานเดือนมิ.ย66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.06 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนเม.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 3.60 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.15 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 7.31 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 เมืองสุขภาพดีOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 จังหวัดพัฒนาและยกระดับOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ประปาหมู่บ้านok.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมติดตามเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจความพึงพอใจ66ok.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 4.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GCHC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 3.เมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 2.การปฏิบัติงานโรงแรม -SOPdocx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 1.ประปา อปท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
2.1รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.41 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ITA พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานการกำกับติดตามเดือนเม.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม (5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.92 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.73 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะทำงาน ITA _Doc 1_ธค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การวิเคราะห์สถานการณ์ ITA รอบ ที่ 1 ปีงบ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 66 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานการประชุมขับเคลื่อน ITA_ธค 65_DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบ EIT_ศอ. 10.xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สรุปการประชุม ITA _ ม.ค. 66 DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ITA _ ก.พ. 66 DOC 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 66 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
2.2รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 7.92 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานติดตามเดือนพ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.50 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานติดตามเดือนเม.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ADVOCACYรอบ6เดือนหลัง ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.72 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 9.23 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานการกำกับติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.10 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ+แผนUP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Sop งานวิจัยและ KM 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินการสร้างพพัฒนานวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Advocacy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและควา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
CEO8.1pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน-รบจ1-เดือน-พค-66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
CEO7.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนก.พ..pdf
ขนาดไฟล์ 6.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO_ครั้งที่ 4_66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปCEO3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนเดือน พ.ย. 65
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คกก.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานติดตามเดือนก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเดือนมิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
CEO8.1pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
CEO7.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเดือนมี.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามเดือนก.พ..pdf
ขนาดไฟล์ 6.43 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO_ครั้งที่ 4_66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปCEO3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOPแผนงาน66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่-10-ปี-2564-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 17.98 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2566 HPC10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ceo.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 1_7 ตค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนเดือน พ.ย. 65
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย65.pdf
ขนาดไฟล์ 8.02 MB
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 11.01 MB
ดาวน์โหลด 1079 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ทำเนียบผู้รับบริการคลินิกบริการแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.1
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 1.1 และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
SOP เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
SOP พัฒนาการเด็ก
SOP อัตราส่วนการตายมารดาไทย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด 1.1 เดือน ก.พ. 65

1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.2รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 10.37 MB
ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย65.pdf
ขนาดไฟล์ 6.71 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 13.32 MB
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ปี 2565
SOP การดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น
ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ศอ.10 อบ.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65

1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.3รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอนามัยวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
SOP การประชุม/อบรม (กลุ่มอนามัยวัยทำงาน)
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.4รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานกำกับติดตามเดือนมิ.ย65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.1.4pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 8.96 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.5รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายการกำกับติดตามเดือนมิย65.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 9.13 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) สวล..xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประเด็นย่อยที่ 1- 5
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
SOP มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แนวทางปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ความรู้ในการดำเนินงาน GCH
ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
SOP การดำเนินงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health
คู่มือ อบต.จัดการอ นามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัยในระดับชุมชน
ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคู่มือการใช้งานฯ
คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการ Covid Free setting
คู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รายงานกำกับติดตามเดือนก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดาเนินธุรกิจอย่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.0925.01-ว449 กรอบคุณธรรมและกฏบัตรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรอบแนวทางจัดทำแผนประครองกิจการ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.98 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.คกก.ควบคุมภายใน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.0925.01-ว470 คำสั่งผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบสอบถาม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.1รายงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2รายงานตรวจสอบภายใน ตส ปจ.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3รายงานตรวจสอบภายใน ไตร 4 (3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.1บันทึกนำส่งรายงานแก้ไขข้อสังเกตุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.94 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.2ข้อสังเกตจาการตรวจสอบและการถาม-ตอบแนวทางแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.SOP 5 เรื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.แบบสอบถามงานแผนปฏิบัติการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานติดตามผลการประเมินควบคุมภายในฯ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.บันทึกแจ้งเวียนคำสั่ง ที่ 89-95.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.sop การดำเนินงานควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.แผน BCP ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.77 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ซ้อมอัคคีภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 19.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่่างต่อเนื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 2.1 (ฺBCP)
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ต.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ. 65

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 28 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
สรุปวาระประชุม คกก HWP _ ก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม HWP รอบ มิ.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 12.64 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามเดือนพ.ค.2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 27.97 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลวิเคราะห์สถานการณ์และเปรียบเทียบแนวโน้ม HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ความรู้_การดำเนินงาน HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.สรุปผลสำรวจความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สรุปผลประเมินความผูกพันในองค์กรและสมดุลชีวิต ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพ ศอ 10 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศอ. 10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.มาตรการ การดำเนินงาน _ HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แผนปฏิบัติการ HWP ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.สรุปการประชุม ครั้งีที่ 1_2565_ 23 พ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 12.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.SOP การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 HWP ปี 65 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.คำสั่งแต่งตั้งคกก.HWPHappy for life_ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ผลการสำรวจความพึงพอใจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 2_2565_4 มค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.สรุปวาระประชุม คกก HWP ครั้งีที่ 3_2565_4 กพ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.73 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA_1 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.87 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน HWP_รอบ 5 เดือนหลัง_ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17..ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18..ทำเนียบผู้รับบริการ_ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.ทบทวนมาตรการ และกลยุทธ์ PIRAB รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.ความรู้_การดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.แผนปฏิบัติการ HWP ฉบับปรับปรุง รอบ 5 เดือนหลัง ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22.SOP การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 HWP รอบ 5 เดือนหลัง _65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23.สรุปประชุมติดตามการดำเนินงาน HWP _ITA รอบเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24.สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 5_18 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25.สรุปการประชุม HWP_เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน พ.ย.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ธ.ค.
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค. 65