คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางประไพ เจริญผล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอนามัยวัยเรียน และกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

About Hero 0

นางศุกลักษณ์ ธนธรรมสถิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยวัยทำงาน และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 1

นางลักขณา แย้มพิวัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

About Hero 2

นายนิพนธ์ กุลนิตย์

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 3

นางสาวปราณี อุสุพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในองค์กรและสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพ และความสุขของคนทำงาน

About Hero 4

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพิเศษ

About Hero 5