คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นายนิพนธ์ กุลนิตย์

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มแม่และเด็ก และกลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

About Hero 0

นางประไพ เจริญผล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มอนามัยวัยเรียน และกลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

About Hero 1

นางศุกลักษณ์ ธนธรรมสถิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 2

นางสาวปราณี อุสุพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการพระราชดำริ และ ตรวจสอบภายใน

About Hero 3

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ และกิจการพิเศษ

About Hero 4

นางลักขณา แย้มพิวัน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 5

นายศตวรรษ ศรีพรหม

รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน และ กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

About Hero 6