คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. งานแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แผนบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ อบจ._2566.pdf
ขนาดไฟล์ 23.90 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาติ 1-2 ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1..แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
2.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาไทย
3.Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
6.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
7.แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2566
8.แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2566 (รายปี)
9.แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ศอ.10
10.คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2566
11.แผนปฏิบัติการดานการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติพ.ศ. 2565 – 2570

2.’งบประมาณ

งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
SOPคู่มือการจัดทำและบริหารแผนงาน งบประมาณ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 11, 18 (1), 18 (2), 19 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

3.งานพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาระบบราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ .pdf
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวพิธีลงนามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ2566.jpg
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
KPI Templet คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก
ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัยราย Cluster ศูนย์อนามัยที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 -2564
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม ศอ.10
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบตรวจสอบการลงบันทึกการรายงาน
แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้รับบริการและความผูกพันกับการให้บริการ ศอ.10
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 1
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 2

4.งานขับเคลื่อนกฏหมาย กรมอนามัย

ขับเคลื่อนกฏหมายกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
รวมลิงค์และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

5. งานข้อมูล ติดตามประเมินผล

ข้อมูล ติดตามประเมินผล

6.งานตรวจราชการ

ตรวจราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คู่มือ เอกสารและไฟล์นำเสนอปี 2566
คู่มือ เอกสารและไฟล์นำเสนอปี 2565

7.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 60 รายการ
061.2567โครงการประชุมเชิงปฏฺิบัติการเรื่อง จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060.2567ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
059.2567หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
058.2567การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
057.2567ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น และทุนรัฐบาลดาวรุ่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
056.2567เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 18.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
055.2567การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
054.2567ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก วช.และแหล่งทุนอื่นๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
053.2567ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Asian-Asset 2023 Global Surmmit on the Future of Future Food.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
052.2567ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กาารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
051.2567ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
050.2567ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การดำเนินการจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
049.2567แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสตุและราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการกระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการฮั้ว หรือถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
048.2567หลักสูตรข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
047.2567หลักสูตรพัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๖.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
046.2567ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
045.2567ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
044.2567การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
043.2567ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร ซื้อ จ้าง ให้ปลอดภัยและได้ผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
042.2567ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
041.2567หลักสูตรดารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
040.2567หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัญฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
039.2567อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
038.2567สมัครสอบเพื่อขอรับทุนรัฐบาล(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
037.2567ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ เกษียณอย่างมีความสุข อย่าให้มีความทุกข์จากภัยไซเบอร์ วันที่ 28 ก.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
036.2567หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
035.2567ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Transforming Government with Generative AI and Chat GPT วันที่ 19 ต.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
034.2567อบรมหลักสูตรนวัตกรรมการโค้ชสำหรับการบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
033.2567ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Leading Change and Transformation วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
032.2567ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาซีวอนามัย วันที่ 5-6 ต.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
031.2567อบรมหลักสูตรDigital Leadership Bootcamp รุ่นที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
030.2567อบรมเกี่ยวกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
029.2567เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 16.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
028.2567เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน มหวิทยาลัยมหิดล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
027.2567ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จำนวน 3 หลักสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
026.2567ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมกฏหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
025.2567ขอส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
024.2567ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
023.2567ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร International Law of cyber Operation Omline Executive Course.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
022.2567หลักสูตร Sevice Design for Health Innovation Implement to the real world.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
021.2567นวัตกรรมการ์โค้ชสำหรับการบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
020.2567Innovation Management Professional (IQM-Certfied.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
019.2567โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
018.2567Special Programออกแบบ Infographic ให้โดนใจ ด้วย PowerPoint.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
017.2567อบรมหลักสูตร. พรบ.พัสดุ และกฎระเบียบล่าสุดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
016.2567การจัดสัมมนาทางวิซาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
015.2567หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
014.2567อบรมหลักสูตร ดิจิทัสจั๊มสตาร์ทรุ่นที่ ๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
013.2567ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Finance for.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
012.2567ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e- GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
011.2567ประชุมวิชาการ เรื่อง เชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
010.2567อบรมหลักสูตร ถอดรหัสกฎมายดิจิทัล สำหรับงานภาครัฐ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
009.2567รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
008.2567รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
007.2567หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่(IMNES Integrative Management for New Era Securty).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
006.2567ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน International Study Visit on Smart DX for Public Services to Sweden,Estonia and Finland.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
005.2567โครงการประชุมวิชาการ Early Childcare and Education.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
003.2567โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
002.2567โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (OSOF VII) หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
001.2567อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 12 หัวข้อ เฒ่าทันโรค เท่าทันไอที.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย