คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. งานแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาติ 1-2 ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 8.01 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1..แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
2.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาไทย
3.Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
6.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
7.แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2566
8.แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2566 (รายปี)
9.แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ศอ.10
10.คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2566
11.แผนปฏิบัติการดานการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติพ.ศ. 2565 – 2570

2’ งานงบประมาณ

งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 11, 18 (1), 18 (2), 19 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

3.งานพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาระบบราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ .pdf
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวพิธีลงนามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ2566.jpg
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
KPI Templet คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก
ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัยราย Cluster ศูนย์อนามัยที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 -2564
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม ศอ.10
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบตรวจสอบการลงบันทึกการรายงาน
แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้รับบริการและความผูกพันกับการให้บริการ ศอ.10
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 1
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 2

4.งานขับเคลื่อนกฏหมาย กรมอนามัย

ขับเคลื่อนกฏหมายกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
รวมลิงค์และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

5. งานข้อมูล ติดตามประเมินผล

ข้อมูล ติดตามประเมินผล

6.งานตรวจราชการ

ตรวจราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565