คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับปรับปรุงปี2567

คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10edit1-4-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 สำหรับนักวิจัย

คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 สำหรับนักวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสำหรับ ผู้ขอพิจารณาโครงการวิจัย ครั้งแรก

แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย ขอพิจารณาโครงการวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
R10-RF01 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF02 แบบส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาครั้งแรก.doc
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF03(1) โครงการวิจัยฉบับย่อ (Research Project Summary).doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF03(2) โครงการวิจัยพัฒนาฉบับย่อ (R&D Project Summary).doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF04 เอกสารแนะนำอาสาสมัคร.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF05 ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF06 แบบแสดงรายการประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF07 แบบประวัติผู้วิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF08 หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ศึกษาวิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF09 หนังสือรับรองจากคณะผู้วิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF10 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารสำหรับ พิจารณาโครงการวิจัย แนบท้าย เพิ่มเติม

แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย ขอพิจารณาโครงการวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
R10-RF11 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF12 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF13 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF14 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF15 แบบรายงานสรุปเมื่อวิจัยเสร็จ.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF16 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R10-RF17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10

คู่มือจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 247/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสัง EC ศอ.10 อุบลราชธานี พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 574/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 574/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 172/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 172/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 462/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนา คำสั่งกรมอนามัย ที่ 462/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย