คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฐานข้อมูลวิจัย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานปี พ.ศ. 2567

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
โครงร่างผลงานวิชาการผ่านการพิจารณา ผลของการอบรมเชิงจิตวิทยาโดยใช้สื่อวีดีทัศน์หนังสั้น โดย นางกัญญนัท ริปันโน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการพัฒนาเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH ต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดย น.ส.ศศิธร บุญสุขและน.ส.ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2566

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทคัดย่อ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2565

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2564

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ นนทวี 2564
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ตามแผนการดูแลรายบุคคลใน เขตสุขภาพที่ 10 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย ผู้วิจัย วรรณภา อินต๊ะราชา 2564
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการสร้างความรอบรู้เรื่องยาฝังคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิง:กรณีศึกษาคลินิกเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย นางอรุณรัตน์ กาลพันธา 2564
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สภาวะสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562-2564 ผู้วิจัย นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ 2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย สุพัตรา เสนาใหญ่ 2564
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ต่อความรู้การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย สุทธิดา สืบทรัพย์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตัดสินใจเลือกและระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย นางวราภรณ์ จันทร์พราว 2564
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการให้คำแนะนำหลังห้องตรวจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง ผู้วิจัย นางสาวรัติยากร เจริญท้าว 2564
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ.13) ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย ภูมิพัฒน์ สันโดด 2564
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Save Mom ในการคัดกรองภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดยโสธร ผู้วิจัย พัชราภรณ์ โตสงค์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของรูปแบบส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัยในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย พรพิมล ช้างสาร 2564
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจตามนัดของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้วิจัย นางประภัสสร ภูทางนา 2564
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เขตสุขภาพที่ 10 ผู้วิจัย นิตยา พรรณาภพ 2564
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับรู้ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน และ แก้ไขปัญการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผู้วิจัย เทียมดาว ทองโกฏิ 2564
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ในสตรีที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ช่วง 5 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ชื่อผู้วิจัย นางชนากานต์ บุญประกอบ 2564
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย จุฬาพร ธานี 2564
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนของประชาชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย จินตนา ฑีฆะพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย วรรณภา สันโดด 2564
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ของผู้รับบริการคลินิกบริการอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย เกษแก้ว เกตุพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2564 ผู้วิจัย กัญญนัท ริปันโน 2564
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการนำสื่อความรู้ของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ไปใช้เพื่อจัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัดเขตสุขภาพที่ 10 ผู้วิจัย นางวรุณสิริ ปทุมวัน 2564
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย ปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง 2564
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ผู้วิจัย พรรณปพร ภาละกาล 2564
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)ในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย ผู้วิจัย นางสาวปราณี อุสุพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปี ที่มารับบริการ ที่ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้วิจัยพิชยา กลิ่นหอม 2564
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ในสตรีที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีช่วง 5 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยนางชนากานต์ บุญประกอบ
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2563

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินผลบริการตรวจสุขภาพประจาปีเชิงรุกตามสิทธิประโยชน์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย Evaluation อวช วราภรณ์ จันทร์พราว2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลหลักสูตรการพัฒนาพระนักสื่อสารส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นางสาวตติยา สารธิมา
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2562

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดาริกา อวช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาในเขตภาคอีสาน ตอนล่าง นางมลุลี แสนใจและคณะ
ขนาดไฟล์ 14.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
QRcode ถอดรหัสตรวจสุขภาพ นางสาวอรรัมภา ศรีสง่าและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์สภาวะสุขภาพประชากรวัยทางานในสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 นางสาวรัชดาพร จันทบุตรและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้นาด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) อาเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในชุมชนเขตตรวจสุขภาพที่ 10 นางอรุณรัตน์ กาลพันธาและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลการอบรมหลักสูตร การให้บริการยาฝังคุมกาเนิด สาหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 นายชัยยะ เผ่าผา นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึงและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมใบสั่งสุขภาพดีต่อน้้าหนัก ค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว ของผู้มารับบริการในคลินิกไร้พุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลปทุม นางลักขณา แย้มพิวันและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2562. นางลักขณา ประมูลพงศ์และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิภาพระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 10 นายบุญเกิด เชื้อธรรมและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 - 2561 นางสาวเทียมดาว ทองโกฏิและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาศักยภาพทีมนาพัฒนาองค์กรตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วย AAIM ประจาปี 2562 ของศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย นางกัญญนัท ริปันโนและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง นางไฉไล ช่างดำและคณะ
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2561

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
สำรวจความต้องการของวัยรุ่นเกี่ยวกับบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ชนากานต์ บุญประกอบ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวนิตยา พรรณาภพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัวเขตสุขภาพที่ 10 นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 ไปยดา วิรัศมี ,นิตยา พรรณนาภพ, เกษแก้ว เกตุพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคล ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กัญญนัท ริปันโน , สุพัตรา เสนาใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัคซีนสีรุ้ง นาฏนฤมล ทองมี ณฐมน สมเสนาะ เกษแก้ว เกตุพันธ์ อมลวรรณ หวังสุข
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 ภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ปราณี อุสุพันธ์ เดือนธิดา ศรีเสมอ วรรณภา อินต๊ะราชา อุไลวรรณ์ ไขสังเกตและนวพรรษ์ พลสวัสดิ์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ น้ำหนักและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของบุคลากรศูนย์อนามัย ที่ 10 อุบลราชธานี พิมประภา อินจำปา, ศศิธร บุญสุข, รัชดาพร จันทบุตร
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการให้บริการคลินิกเด็กฉลาดต่อพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ณฐมน สมเสนาะ, เกษแก้ว เกตุพันธ์ และ ศินีนาฏ โสวัตร
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการใช้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10 นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล และนางสาวนภัชชล รอดเที่ยง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการใช้กลยุทธ์ PIRAB กับการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการฝึกอบรมหลักสูตรพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้านและภาวะโภชนาการ ของแกนนำสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศศิธร บุญสุข
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการบำบัดแบบสั้น(Brief Intervention (BI) ในผู้มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พรพิมล ช้างสาร
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง เกษแก้ว เกตุพันธ์ กนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุในน้ำนมแม่ที่เก็บในตู้แช่แข็งนาน 30 วัน และ 180 วัน คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มลุลี แสนใจ 1, เกษแก้ว เกตุพันธ์ 1, นันทยา จงใจเทศ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ไฉไล ช่างดำ ไกรวัลย์ มัฐผา บุญเกิด เชื้อธรรม
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาเส้นรอบเอว ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคลากรในองค์กรต้นแบบไร้พุงเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2558 อนุสรณ์ ส่องแสง, สิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์, นิพนธ์ กุลนิตย์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร นิสิต อินลี จิตรลดา อ่อนสุระทุม ดาริกา รูปงาม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษารูปแบบการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กรณีศึกษาตำบลที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต ตำบลขนุน จังหวัดศรีสะเกษ เจนวิทย์ ศรพรหม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานผลการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงผ่าน Google map นางจตุพร สุขสำราญและกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดาริกา รูปงาม, นิสิต อินลี, จิตรลดา อ่อนสุระทุม
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวละออ จันสุตะ นางสาวมนฤดี แสงวงษ์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ด้วย KM Workshop with Generation Y ศอ.10 เจนวิทย์ ศรพรหม, ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน เปลี่ยนลานรกให้เป็นลานเล่น “เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ห้องเรียน” ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านในเด็กปฐมวัย ผ่านมุมเล่นลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท นางสาวรุ่งนภา พึ่งน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การศึกษาผลการตรวจคัดกรองสตรีอายุ 30 -70 ปีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammogram) ปีงบประมาณ 2559 นางลักขณา ประมูลพงศ์ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตสุขภาพที่ 10 นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของประชาชนที่รับการตรวจสุขภาพ ประจําปีเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2566 นางวาสนา ชูหา นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม นางทรัสลักษมณ์ ก่อเกียรติธัญกร
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจสถานการณ์สถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปิยนุช พันธ์ศิริ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสํารวจสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในตลาดนัดของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 นางวรุณสิริ ปทุมวัน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการสอนแบบสร้างแรงจูงใจโดยใช้ทฤษฎีของเบคเกอร์ ต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรค และอัตราการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี กรณีศึกษาตำบลธาตุ และตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพันพยอม บรรดาตั้ง
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10 นิตยา พรรณาภพ et
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล นางมลุลี แสนใจ นางอุมาพร สังขฤกษ์ นางพัชราภรณ์ โตสงค์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลโครงการ การจัดการปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม แบบมืออาชีพ นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ นางเกษแก้ว เกษพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2556 ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวมนฤดี แสงวงษ์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม นางสาวจินตนา ฑีฆะพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี นางลักขณา ประมูลพงศ์ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รัชดาพร จันทบุตร
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2556 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อรรัมภา ศรีสง่า อุไลวรรณ์ ไขสังเกต
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (OF และ DCIP test) กับผลการตรวจยืนยัน (Hb typing) ในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2558 นายภูมิพัฒน์ สันโดด
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผู้วิจัย รัติยากร เจริญท้าว 2557
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ทมี ารับบริการในตึกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที 7 อุบลราชธานี นางสีบุญเรือง ทองเหลา 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมัน ของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี นางสาวศศิธร บุญสุข 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสอนและสาธิตการเล่านิทานให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการ ที่คลินิกเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี นางสาวนิตยา พรรณาภพ 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะไขมันในเลือดของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก ของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปี 2551 - 2554 นางวรรณภา อินต๊ะราชา 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยสูงอายุคลินิกเบาหวาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี นางกมลวรรณ ทองดีแท้ 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย