คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฐานข้อมูลวิจัย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานปี พ.ศ. 2566

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลงานวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพต่อการมีภาวะเสี่ยง โรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ โดย จุฬาพร ธานีและฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทคัดย่อ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2565

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2564

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2563

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2562

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2561

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
สำรวจความต้องการของวัยรุ่นเกี่ยวกับบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ชนากานต์ บุญประกอบ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวนิตยา พรรณาภพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัวเขตสุขภาพที่ 10 นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 ไปยดา วิรัศมี ,นิตยา พรรณนาภพ, เกษแก้ว เกตุพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคล ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กัญญนัท ริปันโน , สุพัตรา เสนาใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัคซีนสีรุ้ง นาฏนฤมล ทองมี ณฐมน สมเสนาะ เกษแก้ว เกตุพันธ์ อมลวรรณ หวังสุข
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 ภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ปราณี อุสุพันธ์ เดือนธิดา ศรีเสมอ วรรณภา อินต๊ะราชา อุไลวรรณ์ ไขสังเกตและนวพรรษ์ พลสวัสดิ์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความรู้ น้ำหนักและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของบุคลากรศูนย์อนามัย ที่ 10 อุบลราชธานี พิมประภา อินจำปา, ศศิธร บุญสุข, รัชดาพร จันทบุตร
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการให้บริการคลินิกเด็กฉลาดต่อพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ณฐมน สมเสนาะ, เกษแก้ว เกตุพันธ์ และ ศินีนาฏ โสวัตร
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการใช้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10 นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล และนางสาวนภัชชล รอดเที่ยง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการใช้กลยุทธ์ PIRAB กับการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการฝึกอบรมหลักสูตรพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้านและภาวะโภชนาการ ของแกนนำสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศศิธร บุญสุข
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการบำบัดแบบสั้น(Brief Intervention (BI) ในผู้มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พรพิมล ช้างสาร
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง เกษแก้ว เกตุพันธ์ กนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภา
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุในน้ำนมแม่ที่เก็บในตู้แช่แข็งนาน 30 วัน และ 180 วัน คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มลุลี แสนใจ 1, เกษแก้ว เกตุพันธ์ 1, นันทยา จงใจเทศ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ไฉไล ช่างดำ ไกรวัลย์ มัฐผา บุญเกิด เชื้อธรรม
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาเส้นรอบเอว ค่าดัชนีมวลกายและพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคลากรในองค์กรต้นแบบไร้พุงเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2558 อนุสรณ์ ส่องแสง, สิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์, นิพนธ์ กุลนิตย์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร นิสิต อินลี จิตรลดา อ่อนสุระทุม ดาริกา รูปงาม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษารูปแบบการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กรณีศึกษาตำบลที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต ตำบลขนุน จังหวัดศรีสะเกษ เจนวิทย์ ศรพรหม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานผลการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงผ่าน Google map นางจตุพร สุขสำราญและกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดาริกา รูปงาม, นิสิต อินลี, จิตรลดา อ่อนสุระทุม
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวละออ จันสุตะ นางสาวมนฤดี แสงวงษ์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ด้วย KM Workshop with Generation Y ศอ.10 เจนวิทย์ ศรพรหม, ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน เปลี่ยนลานรกให้เป็นลานเล่น “เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ห้องเรียน” ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านในเด็กปฐมวัย ผ่านมุมเล่นลานเล่นตามรอยพระยุคลบาท นางสาวรุ่งนภา พึ่งน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การศึกษาผลการตรวจคัดกรองสตรีอายุ 30 -70 ปีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammogram) ปีงบประมาณ 2559 นางลักขณา ประมูลพงศ์ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตสุขภาพที่ 10 นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของประชาชนที่รับการตรวจสุขภาพ ประจําปีเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2566 นางวาสนา ชูหา นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม นางทรัสลักษมณ์ ก่อเกียรติธัญกร
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจสถานการณ์สถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปิยนุช พันธ์ศิริ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสํารวจสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในตลาดนัดของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555 นางวรุณสิริ ปทุมวัน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการสอนแบบสร้างแรงจูงใจโดยใช้ทฤษฎีของเบคเกอร์ ต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรค และอัตราการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี กรณีศึกษาตำบลธาตุ และตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพันพยอม บรรดาตั้ง
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวไปยดา วิรัศมี นางสาวนิตยา พรรณาภพ นางมลุลี แสนใจ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ นางสาววิภาวดี พิพัฒน์กุล นางมลุลี แสนใจ นางอุมาพร สังขฤกษ์ นางพัชราภรณ์ โตสงค์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลโครงการ การจัดการปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม แบบมืออาชีพ นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ นางเกษแก้ว เกษพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2556 ในเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวมนฤดี แสงวงษ์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม นางสาวจินตนา ฑีฆะพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี นางลักขณา ประมูลพงศ์ และคณะ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รัชดาพร จันทบุตร
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ของศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2556 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อรรัมภา ศรีสง่า อุไลวรรณ์ ไขสังเกต
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (OF และ DCIP test) กับผลการตรวจยืนยัน (Hb typing) ในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2558 นายภูมิพัฒน์ สันโดด
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผู้วิจัย รัติยากร เจริญท้าว 2557
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย นวัตกรรม