คุณกำลังมองหาอะไร?

องผู้อํานวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นายนิพนธ์ กุลนิตย์

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

รักษาการ รองผู้อำนวยการ (ด้านภารกิจสนับสนุน)

About Hero 0

นางศุกลักษณ์ ธนธรรมสถิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)

About Hero 1

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการ รองผู้อำนวยการ (ด้านบริหาร)

About Hero 2