คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรรม รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุม ITA _ ก.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประเด็นคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการกำหนดประเด็นคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี_report รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยง_การใช้งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศอ. 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริต ศอ. 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะทำงานในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ_ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศคนดี ศรีอนามัย ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศคนดี ศรีอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการ OIT เพื่อปิด gap IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ ศอ.10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย