คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. งานแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2565
2.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย
3.แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565 (รายปี)
4.(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
5.(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
8.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาไทย
9.แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10.แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ศอ.10

2.งานงบประมาณ

งบประมาณ
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 11, 18 (1), 18 (2), 19 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

3.งานพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาระบบราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ภาพข่าวการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
KPI Templet คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก
ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัยราย Cluster ศูนย์อนามัยที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 -2564
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม ศอ.10
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบตรวจสอบการลงบันทึกการรายงาน
แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้รับบริการและความผูกพันกับการให้บริการ ศอ.10
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 1
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 2

4.งานขับเคลื่อนกฏหมาย กรมอนามัย

ขับเคลื่อนกฏหมายกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
รวมลิงค์และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

5. งานข้อมูล ติดตามประเมินผล

ข้อมูล ติดตามประเมินผล

6.งานตรวจราชการ

ตรวจราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565