คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

3.งานพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาระบบราชการ
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ
ภาพข่าวการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
KPI Templet คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก
ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัยราย Cluster ศูนย์อนามัยที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 -2564
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม ศอ.10
SOP การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบตรวจสอบการลงบันทึกการรายงาน
แบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้รับบริการและความผูกพันกับการให้บริการ ศอ.10
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 1
สรุปประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ครั้งที่ 2