คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

1. งานแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ
1.แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2565
2.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย
3.แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565 (รายปี)
4.(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
5.(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7.ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
8.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาไทย
9.แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10.แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ศอ.10