คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
5
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                 ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ภายในวงเงิน 37,260.00  (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน