คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
7
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

                ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ภายในวงเงิน  25,795.00  บาท (สองหมื่ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน