คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
6
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

              ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ภายในวงเงิน 15,790.36(หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์) นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน