คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 1 รายการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.12.2560
0
0
แชร์
18
ธันวาคม
2560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 1 รายการ

          ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ภายในวงเงิน 599,950.00(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น
         จึงขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดังรายละเอียด แนบท้าย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน