คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมพัฒนารูปแบบและติดตามประเมินผลการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ

09.06.2565
0
0
แชร์
09 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มอนามัยทำงาน

ประชุมพัฒนารูปแบบและติดตามประเมินผลการออมสุขภาพ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
13 มิถุนายน 2565 | 09:00 - 10:00
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มการพยาบาล
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
07 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
06 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก
02 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี