คุณกำลังมองหาอะไร?

      

| แผนงาน
 
 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2563 (21/01/2564)
เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564_14-16 ธ.ค.2563 (24/12/2563)
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22/12/2563)
นโยบายสุขภาพดีวิถึใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564-2570 (22/12/2563)
คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการะบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศอ.10 อุบลฯ (05/11/2563)
นโยบายสาธารณสุขไทย ปี2564 (29/09/2563)
ทบทวนการปฏิบัติ ความเข้าใจการบริหารแผน วันที่ 28 ม.ค.63 (29/09/2563)
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) วันที่ 30 ม.ค.63 (29/09/2563)
การประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย (28/08/2563)
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20/08/2563)
ข้อมูลทั้งหมด..     
 

 | งบประมาณ
พัฒนาระบบราชการ
 
 
 

1.เกี่ยวกับ กพร.

          1.1 คู่มือรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน

          1.2 KPI Templet คำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.ผลการพัฒนาระบบราชการ

          2.1 คะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก

          2.2 ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัยราย Cluster ศูนย์อนามัยที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 -2564

3.ข่าวสาร / กิจกรรม

          3.1 สรุปประชุม

          3.2 ข่าวการเซ็นต์คำรับรอง ปี65

          3.3 สรุปประชุม

4.เอกสารความรู้

          4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ

          4.2 แบบ Check list  กพร.

          4.3 PMQA ปี 62

           4.4 SOP

          4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุม

 
 
ข้อมูลทั้งหมด..     
 
 
ข้อมูล
 
 
| ตรวจราชการ
 
?
 
 
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ (18/04/2564)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (18/04/2564)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 5 Area based (18/04/2564)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 5 Area based (29/04/2563)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ (29/04/2563)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (29/04/2563)
คำสั่งคณะตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563 (29/04/2563)