งานอนามัยแม่และเด็ก

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์นำเสนอไฟล์นำเสนอการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ไฟล์ประกอบ การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็กระัดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก:สิ่งท้าทายและความคาดหวัง วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ แบบตอบรับ ใบสมัคร ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม: เส้นทางสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยิส่งแวดล้อมภาคเนือ วันที่ 7-9 พ.ค. 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยิส่งแวดล้อมภาคเนือ วันที่ 7-9 พ.ค. 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อิน Update File ล่าสุดแล้ว วันที่ 29/05/2556
 

ไฟล์การประชุม พัฒนาศักยภาพภาคีัเครือข่ายการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขาภพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

  1. ไฟล์การประชุมวันที่ 25 เมษายน 2556
  • ห้องประชุมที่1
- present ตบ.นมแม่-รพ.สต.-ศพด. 56(80 ยังแจ๋ว)
- WCC
  • ห้องประชุมที่ 2-3

   ร่วมกันสร้างเด็กไทยของเรา สู่ เก่ง ดี มีสุข สู่เป้าหมายอาเภอสุขภาพดี

แนวทางการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

การดำเนินงานคลินิก DPAC (คลีนิกคนไทยไร้พุง) 

พัฒนางานไอโอดีน เส้นทางสู่ อาเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว 

อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ 

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

-เกณฑ์สุขภาพพึงประสงค์

แนวทางวัดส่งเสริมสุขภาพ

แบบประเมินคัดกรอง

การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สถานบริการสาธารณสุข 

2.   ไฟล์การประชุมวันที่ 25 เมษายน 2556

การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม

คู่มือพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการอาเภอสุขภาพดี ๘๐ ปียังแจ๋ว อาเภอสารภี 

-  แนวทางการขับเคลื่อน อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อำเภอป่าซาง

รายงานความก้าวหน้าของแผนการดาเนินงานโครงการ ๘๐ ปี ยังแจ๋ว อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

Road Map to Pai Health District . 2556 

แนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปี 2556