ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการส่งต่อ (fast track) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและเด็กมีพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลแม่ข่าย(Node)เขตสุขภาพที่ 10 (21 มี.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ มอบใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (28 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแนวทางระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ” (21 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในเทศกาลวันแห่งความรัก“รักนี้ต้องลอง” (21 ก.พ. 2560)
มอบใบประกาศ ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (21 ก.พ. 2560)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ร.ร.อุบลปัญญานุกูล (18 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่น้ำประปาดื่มได้ ระหว่างวันที่ 3 - 5เม.ย.60 (17 ก.พ. 2560)
ขอเชิญ ผู้ดูแลระบบประปาในสังกัด อบต ประปาหมู่บ้าน และผู้สนใจ รับจำนวน 60 ท่าน อบรม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
ศอ.10 อุบลฯจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” (10 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 (9 ก.พ. 2560)
เขตสุขภาพที่ 10 Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ (2 ก.พ. 2560)
ศอ.10 อบ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นวงจร (31 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการพการดำเนินงานการดูแลสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบครบวงจร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ที่ จ.มุกดาหาร (27 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 (23 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในโครงการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนเด่นด้านโครงงานสุขภาพ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (20 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการประกวด “โรงเรียนเมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว" (17 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดอบรมผู้จัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) ปีงบประมาณ 2560 (16 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯจัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานที่ดำเนินงานผู้สูงอายุระดับเขต/จังหวัด (11 ม.ค. 2560)
ศอ.10 อุบลฯเปิดการอบรมผู้ประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 (10 ม.ค. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (30 ธ.ค. 2559)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม PP Excellence Forum :10th Public Health Region (28 ธ.ค. 2559)
นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการประชุม PP Forum ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (23 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเด็กไทยแก้มใส (22 ธ.ค. 2559)
นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 (22 ธ.ค. 2559)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่เครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (21 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (20 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก” (20 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานปิดการประชุมและ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม (20 ธ.ค. 2559)
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และให้เกียรติบรรยายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (19 ธ.ค. 2559)
วันนี้ (19 ธค.59) เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Cl (19 ธ.ค. 2559)
ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่กลุ่มงานและบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 (24 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี (23 พ.ย. 2559)
รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.อุบลฯ (22 พ.ย. 2559)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมร่วมใจปั่นจักรยานเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17 พ.ย. 2559)
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงาน ม.อุบลฯ ดูงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (16 พ.ย. 2559)
การใช้ชีวิตตาม PASSION ของเราเป็นสิ่งที่ยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็ คือ ค้นหา PASSSION ? (16 พ.ย. 2559)
ศอ.10 อุบลฯ และเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)เพื่อร่วมกันพัฒนาไอคิวเด็ก ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 (11 พ.ย. 2559)
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ (1 พ.ย. 2559)
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน PM กลุ่มมารดาและทารก และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (1 พ.ย. 2559)
ศอ.10 อุบลฯจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (25 ต.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานสถานการณ์สุขภาพประชาชนกับ ผวจ.อุบลฯ (19 ต.ค. 2559)
ผอ.ศอ.10 อุบลฯ นำทีมบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับพื้นที่ (18 ต.ค. 2559)
ผอ.ศอ.10 อุบลฯ รับนโยบายการดำเนินงานจาก ผวจ.อุบลฯ (18 ต.ค. 2559)
ศอ.10 อุบลฯ เคารพธงชาติและร่วมพิธีถวายอาลัย (18 ต.ค. 2559)
รศ. คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน (6 ต.ค. 2559)
ศอ.10 อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ประจำปี 2559 (26 ก.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข