ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.10 อุบลฯ และเครือข่าย นิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จ.ศรีสะเกษ (19 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบล ฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการ MCH Board (19 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯร่วมจัดนิทรรศการในงานถนนเด็กเดินครั้งที่ 2 ตอน “สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง” (19 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (13 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ฝึกอบรม “การฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Like Talk และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ DOH DASH Board” (13 มิ.ย. 2561)
ศอ.10อุบลฯนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ที่ จ.มุกดาหาร (13 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10 จ.ศรีสะเกษ (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังผู้ปกครองแกนนำวัยรุ่น อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม"เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ" (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (12 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯรับคณะประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 (7 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (6 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และเครือข่าย เยี่ยมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลที่จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนรพ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ (6 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เปิดตลาดนัดสีเขียวประจำเดือนมิถุนายน (5 มิ.ย. 2561)
ศอ.10อุบลฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.61 (4 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก (1 มิ.ย. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จ.ยโสธร ครั้งที่ 2 (29 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (29 พ.ค. 2561)
ผอ.ศอ.10 อุบลฯ ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น (25 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ คัดเลือก อปท.ต้นแบบการเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (25 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในพื้นที่ จ.อุบลฯ (25 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน พื้นที่ จ.อำนาจเจริญ (24 พ.ค. 2561)
ศอ.10อุบลฯและเครือข่าย จัดประชุมพัฒนางานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำในชุมชน (24 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (23 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักท้องถิ่น ต.ดอนตาล อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร (23 พ.ค. 2561)
เยี่ยมเสริมพลัง รพ.บญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ (23 พ.ค. 2561)
เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) (23 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และ ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 Module ที่ 1 (22 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รพ.ดงหลวง และ รพ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร (22 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รพ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี (21 พ.ค. 2561)
บรรยากาศ Morning Talk ศอ.10 อุบลฯ วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.61 (21 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รพ.ทุ่งศรีอุดม และ รพ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี (18 พ.ค. 2561)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1 (18 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รพ.ม่วงสามสิบ และรพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี (17 พ.ค. 2561)
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ฝึกประสบการณ์ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศอ.10 อุบลฯ (17 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รพ.ยางชุมน้อย และรพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (16 พ.ค. 2561)
คณะศึกษาดูงาน สสอ.เมือง จ.ยโสธร ศึกษาดูงานศูนย์ EF ศอ.10 อุบลฯ (16 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานGREEN&CLEAN Hospital รพ.ขุนหาญ และรพ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ (15 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานGREEN&CLEAN Hospital รพ.ไทยเจริญ และรพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (11 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่ ม.อุบลฯ (11 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการ แม่ครัว ผู้ปรุงประกอบอาหารในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (11 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (10 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เก็บข้อมูลวิจัย “การสำรวจสถานการณ์การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10” (9 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ลงพื้นประเมินรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (9 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ เข้าร่วมประกวด Like talk Award เรื่อง โปรแกรมใบสั่งสุขภาพดี (9 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ และคณะ เยี่ยมเสริมพลังและสุ่มประเมินรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ที่ รพ.พนา และรพ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (9 พ.ค. 2561)
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 10 จ.อำนาจเจริญ (8 พ.ค. 2561)
ตลาดนัดสีเขียว เหลียวแลสุขภาพ ที่ ศอ. 10 อุบลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม (8 พ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข